DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI SP ŚWIĘTONIOWA

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Świętoniowej

Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Świętoniowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janusz Harpula.
 • E-mail: szkola.swietoniowa@gmail.com
 • Telefon: 166487377

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świętoniowej
 • Adres: Świętoniowa 100
  37-200 Przeworsk
 • E-mail: szkola.swietoniowa@gmail.com
 • Telefon: 166487377

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 1. Szkoła posiada jeden podjazd: do wejścia głównego przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 2. Na piętra budynku prowadzą schody, brak wind
 3. Teren przed szkołą jest oświetlony oraz wyposażony w system monitoringu
 4. Toaleta w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 5. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.