DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI SP STUDZIAN

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Studzianie

Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Studzianie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Studzianie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Na stronie znajdują się pułapki klawiaturowe.
 • Nawigacja strony nie posiada fokusa.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lidia Kiełboń-Bester.
 • E-mail: zsstudzian@wp.pl
 • Telefon: 166487635

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studzianie
 • Adres: Studzian 338
  37-200 Przeworsk
 • E-mail: zsstudzian@wp.pl
 • Telefon: 166487635

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od drogi dojazdowej do budynku, prowadzą do niego schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Jest jeszcze jedno wejście od strony od podwórka szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Ponadto od strony zaplecza znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
 4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych, czyli nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.