Deklaracja dostępności GOPS Gmina Przeworsk

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Oleksiewicz.
 • E-mail: gops@przeworsk.net.pl
 • Telefon: 16 648 98 89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku
 • Adres: ul. Bernardyńska 1A
  37-200 Przeworsk
 • E-mail: gops@przeworsk.net.pl
 • Telefon: 16 648 98 89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.
 3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).
 4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 5. Dla osób z niepełnosprawnością zostało zapewnione miejsce parkingowe bezpośrednio przed budynkiem.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym trzy dniowym zgłoszeniu.