Deklaracja dostępności BIP SP Wara

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Warze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Jedynak.
 • E-mail: monika_je@interia.pl
 • Telefon: 692429328

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze
 • Adres: Wara 247
  36-245 Nozdrzec
 • E-mail: zs_wara@onet.pl
 • Telefon: 13 4398550

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Warze, Wara 247 , 36-245 Nozdrzec.
Budynek wyposażony jest w jedno wejście główne oraz cztery dodatkowe.(dwa prowadzące do przyziemia, na którym znajduje się przedszkole i dwa do części sportowej obiektu).
Wszystkie wejścia zapewniają dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła posiada podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia wjazd na parter budynku. Znajduje się on przy głównym wejściu.
Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku i ciągów komunikacyjnych pozwalają na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przy podjeździe.
Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
Sekretariat szkoły znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego oraz po lewej stronie od podjazdu.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia w przyziemiu i parterze oraz część sportowej.
W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższą kondygnacje.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie wejścia dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”.