DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP SP ROZBÓRZ

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozborzu

Szkoła Podstawowa w Rozborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozborzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Krzyżanowski,.
 • E-mail: sekretariat.zsrozborz@onet.pl
 • Telefon: 166486393

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozborzu
 • Adres: 37-200 Przeworsk
  Rozbórz 568
 • E-mail: sekretariat.zsrozborz@onet.pl
 • Telefon: 16 648 63 93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od podwórka szkolnego. |Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. Szkoła posiada  jeszcze jedno wejście od strony sali gimnastycznej – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach oraz dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter i piętra) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada windy.
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.